Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych w ramach portalu www.syntonia.bialystok.pl  jest „SYNTONIA” Poradnictwo Psychologiczne – Renata Kostecka, ul. Suraska 1/108, 15-093 Białystok. NIP 9661714066  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych będziesz mógł się z nami skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: syntonia.psycholog@o2.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przedstawienia oferty i innych informacji handlowych dotyczących własnych produktów i usług (podstawą prawną przetwarzania będzie zazwyczaj Twoja zgoda art. 6 ust. 1 a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej  RODO;  podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie lub w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (podstawa prawna  art. 6 ust. 1 b) RODO); wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. takich jak obowiązki podatkowe (podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO;  realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, np. takich jak ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przedstawienia oferty czy też zawarcia umowy.
    Podane przez Ciebie dane mogą  być ujawnione upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom oraz podmiotom, które uczestniczą w wykonaniu umowy lub świadczą na naszą rzecz usługi podwykonawstwa, techniczne, organizacyjne (np. usługi IT), usługi prawne, porady.
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres realizacji umowy i w  okresie przedawnienia roszczeń z niej wynikających, a także przez czas określony we właściwych przepisach, które nakazują nam przechowywać dane np. przepisy podatkowe. Jeżeli podstawą przetwarzania była zgoda, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu na który wyraziłeś zgodę lub do czasu cofnięcia udzielonej  przez Ciebie zgody.
Jako administrator Twoich danych zapewniamy Ci  prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych. Udzieloną nam zgodę możesz w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich  danych przed cofnięciem takiej zgody). Zakres każdego z tych praw, sytuacje w których można z nich skorzystać oraz sposób realizacji prawa, wynikają z przepisów prawa. To, z którego z prawa będziesz mógł skorzystać będzie zależeć między innymi od celu i podstawy prawnej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
Informujemy także, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,.
    W oparciu o Twoje dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

 

Rejestracja telefoniczna: 501 451 291

 

Rejestracja on line: syntonia.psycholog@o2.pl

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula